ΥΓΕΙΑ

Ο όμιλος  στον τομέα της υγείας, ως πιστοποιημένος φορέας πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας,  μπορεί να παρέχει υπηρεσίες  σε άτομα, οικογένειες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες μέσα από δράσεις όπως:

  • Φροντίδας και προληπτικής ιατρικής
  • Ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης
  • Πρώιμης παρέμβασης
  • Συμβουλευτικής, πληροφόρησης και ενημέρωσης σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας
  • Υποδοχής, προσωρινής φιλοξενίας και φροντίδας σε ευάλωτα άτομα (άστεγοι, πρόσφυγες κ.λπ.)
  • Διασυνδέσεις – συνεργασίες με Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής φροντίδας και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
  • Συμμετοχής σε Δίκτυα Υπηρεσιών και Επιστημονικών φορέων με αντικείμενο την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη τόσο  στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  • Ενίσχυσης και ενημέρωσης των Ατόμων με Αναπηρία με στόχο την μέγιστη ανεξαρτησία στη διαβίωσή τους.

Επίσης ο όμιλος διοργανώνει δράσεις που έχουν σκοπό την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση